Voorwaarden

Baanhuurreglement

 1. Het baanhuur reglement maakt deel uit van elke baanhuurovereenkomst, en is evenzeer van kracht t.a.v. spelers (speelsters) die op losse ochtend-, middag- of  avondlidmaatschappen of uit hoofde van z.g. losse verhuur spelen.
 2. De banen, ook oefenbanen, mogen niet anders dan met door de directie goedgekeurde tennisschoenen worden betreden; in de tapijthal betekent dit schoenen met gladde zool. Het spelen op schoenen met hakken, ook al zijn het rubberhakken, is verboden. De spelers (speelsters) dienen gekleed te zijn in behoorlijke tenniskleding, zulks ter beoordeling  van de directie.
 3. Auto’s, brommers, rijwielen of andere soortgelijke vervoermiddelen, moeten uitsluitend worden geparkeerd c.q. gestald op door de centrumdirectie daartoe aangewezen plaatsen.
 4. Niet- tennis spelende kinderen zonder geleide van ouderen worden op het centrum niet toegelaten. Tennis spelende ouders mogen alleen eigen kinderen meebrengen en zijn verplicht voortdurend toezicht te houden en te zorgen, dat geen overlast aan andere spelers ontstaat.
 5. Alleen aangelijnde honden zijn op het centrum toegestaan.
 6. Slechts met schriftelijke toestemming van de directie is het toegestaan andere dan de aan het centrum verbonden tennisinstructeurs les te laten geven.
 7. Men mag alleen gebruik maken van de  baan welke men gehuurd heeft. Bij overtreding  van deze bepaling wordt de betrokkene daarvoor de volgens tarief geldende huur berekend met een minimum van een uur.
  Wanneer de reglementaire speeltijd wordt overschreden kan het tennis- en sportcentrumpersoneel deze tijd in rekening brengen met een minimum van een half uur.
 8. Het halen van overgeslagen ballen uit belendende tuinen of percelen kan geschieden in overleg met en na toestemming van de directie of haar gemachtigde.
 9. Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar het oordeel van de park directie, in strijd zijn met de goede orde en zeden, zoals:
  1. hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
  2. het maken van muziek;
  3. het spelen met ballen buiten de banen;
  4. het belopen van taluds;
  5. het beklimmen van omrasteringen;
  6. het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van papierafval e.d.; elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten schade kan worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten.
 10. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het centrum, of de toegangswegen, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht en evenmin voor schade aan of verlies van goederen.
 11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de geleden schade t.a.v. de baanhuur, aangericht door onheil van buitenaf, zoals storm, inbraak en overmacht.
 12. Men is verplicht in geval van beschadiging van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, terstond aan de directie of zijn gemachtigde mededeling te doen en de geleden schade op verzoek van de directie te vergoeden.
 13. De aanwijzingen van het personeel betreffende het gebruik der banen en de orde op het park dienen strikt te worden opgevolgd. Telkenmale wanneer dit door de directie of haar gemachtigde nodig wordt geoordeeld, moet aan het personeel gelegenheid worden gegeven tot het onderhouden der in gebruik zijnde banen.
 14. De aanwezige douches mogen uitsluitend gebruikt worden door spelers (speelsters) na een kort tevoren door hen gespeelde partij of oefening.
 15. Alleen de verhuurder heeft het recht banen die zijn verhuurd door derden te laten bespelen zolang huurder van  het speelrecht geen gebruik maakt.
 16. De directie heeft het recht een ieder, die zich niet aan dit reglement van orde houdt, van het park/centrum te doen verwijderen.
 17. Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement, dat op een voor ieder toegankelijke plaats op het park is aangebracht.
 18. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van H/V Sportexpl. B.V. of haar gemachtigde

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.